Μεταχειρισμένα γεωργικά μηχανήματα - Racoon

From A Barrel Full
Jump to navigation Jump to search


Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 το σύνολο των απασχολούμενων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις μειώθηκε κατά 24% και ο αριθμό των εκμεταλλεύσεων μειώθηκε κατά 16%. Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε έξοδος από την αγροτική απασχόληση των μελών της οικογένειας και τάση συγκέντρωση της αγροτικής εργασίας στον αρχηγό της οικογένειας. Η απασχόληση των κατοίκων χαρακτηρίζεται από την πλήρη επικράτηση του πρωτογενή τομέα με κυρίαρχη την καλλιέργεια των φασολιών. Η πολιτική των ελληνικών βιομηχανικών στρωμάτων ευνοούσε με όλα τα μέσα τον μικροαγροτικό τομέα. Παρ΄ όλα αυτά έγιναν συστηματικές προσπάθειες περιορισμού των τσιφλικιών, με σκοπό, την πτώση των τιμών των εγχώριων σιτηρών και την συντριβή της έγγειας προσόδου. Σε περιοχές δυναμικής γεωργίας τα μεροκάματα των Αλβανών και Ασιατών εμφανίζονται σταθερά τα τελευταία 2 χρόνια περίπου 25€ έως 30€. Σε άλλες περιοχές όπου η γεωργική παραγωγή πιέζεται εξαιτίας των χαμηλών τιμών πώλησης επιχειρείται η μείωση του κόστους παραγωγής με αντίστοιχή μείωση του όγκου της απασχόλησης των μεταναστών. Σε αυτή τη βάση προετοιμάστηκε ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, με τα πιο τα κρίσιμα ζητήματα, προκειμένου να σχεδιαστεί η νέα πολιτική της χώρας και να υποστηριχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διαδικασία διαβούλευσης. Σε σύγκριση με άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου η Ελλάδα εμφανίζει μια σειρά από κοινά χαρακτηριστικά αλλά και ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις.


Συμπεράσματα. Στην Ελλάδα όπως και στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό νότο οι μετανάστες που στην πλειονότητά τους ήρθαν χωρίς έγγραφα τροφοδότησαν την άτυπη αγορά εργασίας. Αλβανοί οικογενειάρχες και άλλοι που επέδειξαν σημαντική προσαρμοστικότητα στην αγορά εργασίας αλλά και στην κοινωνία. Από στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού για την περίοδο 2005-2009 τα οποία αφορούν απασχόλησης μεταναστών από τρίτες χώρες αποδεικνύεται ότι οι μετανάστες από ψώρες εκτός ΕΕ βρίσκονται σε αρκετά δεινή θέση στην αγορά εργασίας. Η μείωση του εργατικού δυναμικού των γεωργών οφείλεται στη διαφορά στην παραγωγικότητα της εργασίας μεταξύ γεωργικών και μη γεωργικών τομέων. Η γήρανση του ντόπιου αγροτικού πληθυσμού και η μείωση της συμμετοχής των νέων στις αγροτικές εργασίες όπως και η ανάγκη διατήρησης και κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο αποτελούν μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η ελληνική ύπαιθρος και κατ’ επέκταση και η ευρωπαϊκή. Συγκεκριμένα το 90% των μεταναστών από τις χώρες αυτές είναι μισθωτοί ενώ μεταξύ των ντόπιων το ποσοστό είναι μόλις 62%. Αντίστοιχα οι αυτοαπασχολούμενοι μετανάστες αποτελούν μόλις το 6% του πληθυσμού τους και το 23% των ντόπιων.


Γενικά οι μετανάστες (παρά το ότι έχουν σημαντικά προσόντα μερικοί από αυτούς) εργάζονται σε κλάδους ανειδίκευτης ή ημι-ειδικευμένης απασχόλησης και συγκεκριμένα σε θέσεις με χαμηλή αμοιβή, μειωμένη ασφάλεια και βαριά και επικίνδυνα καθήκοντα. 4) Διευρύνεται σε μεγάλο βαθμό η «ευελιξία» στην απασχόληση επειδή η πολύ-απασχόληση, η εναλλαγή εργασιών στη διάρκεια του έτους, καταστροφεασ χορτων η διαδοχή εργασιών μέσα στην ίδια μέρα, η εναλλαγή περιόδων απασχόλησης και ανεργίας, η εναλλαγή τυπικής και άτυπης απασχόλησης, η εντατική εποχιακή απασχόληση αποτελούν επιλογές αποτελούν εναλλαγές για το λιγότερο ειδικευμένο τοπικό εργατικό δυναμικό. Η κοινωνική και οικονομική διαφοροποίησης της υπαίθρου έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας «νέας αγροτικότητας» στο πλαίσιο της οποίας έχουν ανακύψει ανάγκες για ευέλικτη απασχόληση. Όπως συχνά συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, στη σειρά αναρτήσεων που αρχίζει με την παρούσα παρατίθεται το κείμενο ομιλίας του Ρογήρου, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Ελληνικής Κοινότητας Λουξεμβούργου (17 Νοεμβρίου 2017, στο Foyer Européen). Η χρήση λιπασμάτων αυξήθηκε δραστικά κατά τα τελευταία 40 έτη συνεισφέροντας σημαντικά στην εξ' ίσου σημαντική αύξηση στις αποδόσεις των καλλιεργειών στην περίοδο αυτή. Όσον αφορά τους βοσκότοπους ισχύει και πάλι ότι γη που αποτελούσε μόνιμο βοσκότοπο το 2003 πρέπει να μην αλλάξει χρήση. Όσον αφορά την ύπαιθρο με δεδομένο τον αποπροσανατολισμό της ΚΑΠ και των άλλων αλλαγών που έχουν δρομολογηθεί στις αγροτικές περιοχές η συνέχιση της απασχόλησης των μεταναστών δεν είναι εύκολο να ανατραπεί.


Όσον αφορά τους μετανάστες η προσαρμοστικότητά τους αναδεικνύει τον πολύ-λειτουργικό τους ρόλο και την πολυσχιδή σημασία τους ως παραγωγικού συντελεστή σε τοπικό επίπεδο και επεκτείνεται στις δημογραφικές και πολιτισμικές διαστάσεις στη συμμετοχή τους στις τοπικές κοινωνίες. Η έξοδος των γυναικών στις τοπικές αγορές εργασίας συνδέεται με τη ζήτηση για οικιακές εργασίες και για φύλαξη νεότερων ή γηραιότερων μελών του νοικοκυριού. Συνοπτικά η εκτεταμένη παρουσία των μεταναστών στις τοπικές αγορές εργασίας αποτέλεσε μία μοναδική ευκαιρία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της υπαίθρου αλλά και της περιφέρειας. Η ελληνική μεταναστευτική πολιτική δεν διασφαλίζει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και το βάρος για την ενσωμάτωσή τους μετατοπίζεται περισσότερο στους ίδιους και στις τοπικές κοινωνίες υποδοχής. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2197/2019) υπουργών αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία πραγματοποιείται Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης», ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ).Οι εγγυήσεις αυτές παρέχονται στις Τράπεζες με μηδενικό κόστος, έτσι ώστε αυτές με τη σειρά τους, να περάσουν τα οφέλη στους γεωργούς και τις επιχειρήσεις, χορηγώντας δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και μειωμένες εξασφαλίσεις.


Αντλώντας στοιχεία από το παραπάνω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στον ιδιόμορφο δανεισμό της Ελλάδας κατά το 1917 καθώς και στον τρόπο που αξιοποιήθηκαν τα δάνεια. Ολα τα παραπάνω έχουν φέρει τις επιχειρήσεις σε δεινή οικονομική κατάσταση, με το 40%-65% των δανείων του κλάδου να είναι μη εξυπηρετούμενα. Από αρχαιοτάτων επίσης χρόνων η γεωργία και η κτηνοτροφία, φωτοπουλοσ υπήρξαν οι παράγοντες στήριξης της οικιακής αρχικά αλλά και της κρατικής στη συνέχεια οικονομίας. Είναι ξεκάθαρο ότι και με τον νέο κανονισμό το «καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης» είναι πλέον το καθεστώς εισοδηματικής στήριξης των γεωργών. Είναι αυτό πρόβλημα; Φυσικά. Η μείωση είναι της τάξεως του 4,5% ως 4,8%. Είναι προφανές αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε, είναι να προσπαθούμε να δούμε ποιος είναι πιο αποτελεσματικός τρόπος, αυτά τα λεφτά να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Το δημογραφικό έλλειμμα που είχε προκαλέσει κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960 η αγροτική έξοδος ενισχύθηκε στη σημερινή εποχή από την αναδιάρθρωση της γεωργίας, τη μείωση της γεωργικής απασχόλησης και την επέκταση της πολύ-απασχόλησης. Η προσπάθεια να μειωθούν τα μεροκάματα έχει συχνά ως συνέπεια τη μείωση της ποιότητας της εργασίας και κατ’ επέκταση τη μείωση της ποιότητας της παραγωγής. Αυτό οφείλεται στην οικιστική επέκταση και τα νέα καταναλωτικά πρότυπα που έχουν να κάνουν τόσο με την αναψυχή όσο και με την επιστροφή στον τόπο καταγωγής.


If you have any issues concerning exactly where and how to use καταστροφεας κλαδιων (simply click the next internet site), you can speak to us at the internet site.